เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ญ.กัลยา นุ่มสุข ร.ร. บ้านหนองบัวเย็น นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
  ด.ญ.กานต์พิชชา  ทังตระกูล                ร.ร. สฤษดิเดช คลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี
  ด.ญ.อริสรา  เรือนมูล ร.ร. อนุบาลเชียงราย จันจว้า  แม่จัน เชียงราย
  ด.ญ.ฑิฆัมพร  วิลัยสุข ร.ร. เพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
  ด.ญ.ชุติกาญจน์  เลิศล้ำ ร.ร.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมือง สกลนคร
กุมภาพันธ์ ด.ญ.วริศรา สุวรรณเกิด ร.ร.บ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  ด.ญ.ลลิตา ทองน้อย ร.ร.วัดป๊อกแป๊ก หนองโน เมือง สระบุรี
  ด.ญ.ลฎาภา เมืองจันทร์ ร.ร.วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
  ด.ญ.ธีราภรณ์ อุบลบาน ร.ร.วัดปลายนา วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี  
  ด.ญ.วันวิสา น้อยบุตร ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
มีนาคม ด.ญ.คุณัญญา จันทาคีรี ร.ร.บ้านนาตูม บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
  ด.ญ.จารุณี สุริยา ร.ร.บ้านแม่บงเหนือ แม่ป้าก วังชิ้น เเพร่  
  ด.ญ.สิรภัทร มาทาจันทึก ร.ร.บ้านหมูสี หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
  ด.ญ.สุทธิดา บุทธิจักร ร.ร.วัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
  ด.ญ.กฤตยา ถัมพาพงษ์ ร.ร.วัดขนุน วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
เมษายน ด.ญ.ศศิธร สนสุทธิ์ ร.ร.วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง) บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร
  ด.ญ.ณัฏฐณิชา ปานเพ็ชร์ ร.ร.วัดสุนทรเทพมุนี มิตรภาพที่๑๘๘ บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี
  ด.ช.จักริน นิสัยพรามณ์ ร.ร.บ้านโนนสาทร กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
  ด.ญ.สุธิษา ดอกกะฐิน ร.ร.วัดชลคราม ชมคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.ยุพารัตน์ กมลรัตน์ ร.ร. ชุมชนบ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย
พฤษภาคม ด.ญ.วริษฐา ป้อมตะขบ ร.ร. บ้านโคกกระจง สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี  
  ด.ญ.ณัฐธิชา ณ เชียงใหม่ ร.ร.จะกงวิทยา จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ  
  ด.ญ.กาญจนี วันทา ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี  
  ด.ญ.กรกมล กันยา ร.ร.สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
  ด.ญ.ประภัสสร ฝีปากดี ร.ร.บ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
มิถุนายน ด.ญ.ศุภิสรา ทิพสุต ร.ร. บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
  ด.ญ.ชรินรัตน์ เลื่อมใส ร.ร. บ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
  ด.ช.กิตติพันธ์ กูกขุนทด ร.ร บ้านคลองพลูประชาสรรค์ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร  
  ด.ญ.ลัดดาวัลย์ เฮงทองเลิศ ร.ร วัดหัวถนน บางพระหลวง เมือง นครสวรรค์  
  ด.ญ.นิตยา ภูแล่นคู่ ร.ร.คำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์
กรกฎาคม ด.ญ.นฤมล แก้วจันทร์เพ็ง ร.ร.บ้านหนองพอกน้อย คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร  
  ด.ญ.พัชรีพร คำจำนงค์ ร.ร.บ้านวังโค้ง ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์  
  ด.ญ.เบญจมาภรณ์ พนมเขต ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
  ด.ญ.นิลธาดา มะลิซ้อน ร.ร.บ้านดงเค็ง เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
  ด.ญ.คัชชา รุ่งโรจน์โชคดี ร.ร.บ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร  
สิงหาคม ด.ช.ดีเลิศ ลุงต๊ะ ร.ร.วัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่  
  ด.ญ.ฐานิตา สืบปรุ ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
  ด.ญ.ณัฐนรี บัวจำนงค์ ร.ร.บ้านหัวดงยาง นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
  ด.ญ.มาริษา เสนะจำนงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน เมือง เพชรบูรณ์  
  ด.ญ.อภิษา ทองนาเมือ ร.ร.จุมจังนาคำชลประทานวิทยา อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
กันยายน ด.ญ.ศศิกานต์ รอดคล้ำ ร.ร.วัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
  ด.ญ.สุรางคณา ยั่งยืน ร.ร.บ้านเหล่าโพนค้อ เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
  ด.ญ.วรัญญา นะธาศร ร.ร.ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมป์) แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
  ด.ญ.เจวรินทร์ เวฬุบับ ร.ร.บ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
  ด.ญ.ธนพร จีนเทียน ร.ร.บ้านห้วยมุ่น กกสะทอน ด่านซ้าย เลย  
ตุลาคม ด.ช.ปิยพงษ์ สุนทรภักดี ร.ร.บ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
  ด.ญ.วิราวรรณ กันดี ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร  
  ด.ญ.พรชิตา น้อยอินทร์ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ศาลเจ้าโรงทอง ชัยชาญ อ่างทอง
  ด.ญ.แพรวพรรณ พลเสน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
  ด.ญ.กนกวรรณศิริ ดีรอด ร.ร.วัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
พฤศจิกายน ด.ช.พิพัฒน์ ปานมา ร.ร.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
  ด.ช. อภิสิทธิ์ เหล่าบุตดาจริง ร.ร.ชุมชนบ้านท่าเสา เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์  
  ด.ญ.กรกมล ศรีเจริญ ร.ร.วัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ  
  ด.ญ.ปวรินทร์ เทียนนาค ร.ร.อนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
  ด.ญ.ศิริกัญญา อินทรกำแหง ร.ร.บ้านกอกวิทยา พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา  
ธันวาคม ด.ญ.ณัฐถานันท์ บ้านสระ ร.ร.บ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
  ด.ญ.ศิริรัตน์ เนื่องจำนงค์ ร.ร.บ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี ระนอง
  ด.ญ.ฐิมาพร หนูนุรัตน์ ร.ร.วัดพระธาตุ ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี  
  ด.ญ.พิชญ์สินี พรหมทุ่งฆ้อ ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม ชุมพร  
  ด.ญ.จิรดา คำภาบุตร ร.ร.บ้านแพงหนองเหนือ แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

 

ย้อนกลับ ประกาศผลรางวัลปี 2559