เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ช.เตชินท์ ตันติอำไพ ร.ร.วัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์    
  ด.ญ.ศดานันท์ ประชุมของ ร.ร.นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย    
  ด.ญ.ณัฐณิชา  แซ่โกว ร.ร.บ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)  นายาง ชะอำ เพชรบุรี    
  ด.ญ.กนกวรรณ คงเพชร ร.ร.บ้านพุคาย ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี    
  ด.ช.พัสกร ตรีพาทย์  ร.ร.วัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี    
กุมภาพันธ์ ด.ญ.พุทธิชา ไชยวุฒิ ร.ร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา    
  ด.ญ.สุจิวรรณ นิยมสุข ร.ร.บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี    
  ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ปริละออง ร.ร.บ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง    
  ด.ญ.แพรวา ถาบู้ ร.ร.บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่    
  ด.ญ.นวลวรรณ เงินยิ่งสุข ร.ร.วัดสระแก้ว ในเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา    

 

  ประกาศผลรางวัลปี 2561