ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "เชียร์มวย รวยทอง" กับคาราบาว

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณอรอนงค์ มีช้าง
เบอร์โทร 061-735-6xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณคำสิงห์ นวลแย้ม 099-120-4xxx
2 คุณอาคม ลิ่วกระโทก 085-065-9xxx
3 คุณสมศักดิ์ ปิ่นทอง 083-825-3xxx
4 คุณอนุสรณ์ ปนตัน 094-795-1xxx
5 คุณนิกรณ์ ประโยตัง 089-031-9xxx
6 คุณรัฐสิทธิ์ นิตินันท์ 096-613-5xxx
7 คุณรัญชิดา อุลิศนันท์ 090-979-6xxx
8 คุณวสันต์ คำแสนโคตร 089-067-8xxx
9 คุณชิติพงษ์ โสบุญมา 064-679-5xxx
10 คุณเสกสรรค์ เสมวิมล 086-456-2xxx
11 คุณกอบลาภ เหลียวจันทร 096-751-9xxx
12 คุณอนุชิต จอกแก้ว 093-334-2xxx
13 คุณวีรพล เมฆา 088-471-4xxx
14 คุณวรารัตน์ มะลิสูงเนิน 087-061-4xxx
15 คุณสายทอง เลิศชายสมร 093-054-8xxx
16 คุณวุฒิพงษ์ นิยมชาติ 062-250-6xxx
17 คุณดุษฎี จันทรี 061-786-1xxx
18 คุณนเรศ บริกุล 082-115-2xxx
19 คุณปัญญา ไพรสุวรรณ์ 095-330-2xxx
20 คุณชาญชัย โถปะคำ 088-742-9xxx
21 คุณชุตินันท์ ตั้งรัตนกมลกุล 098-221-7xxx
22 คุณกิติศักดิ์ ศรีระวงศ์ 092-952-1xxx
23 คุณวัชรพล แสนมา 063-587-7xxx
24 คุณสนธยา เข็มแก้ว 080-471-9xxx
25 คุณศักดา เด่นดวง 062-984-4xxx
26 คุณสายยัน กุลวงศ์ 093-562-9xxx
27 คุณปรีชา ธรรมนิยม 094-257-2xxx
28 คุณเมธา รุ่งจรุงลาภกุล 091-029-6xxx
29 คุณอนันต์ วัฒโน 093-724-3xxx
30 คุณมัชฌิมา ปลื้มปลั่ง 063-124-2xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณเนตรนภา ฉัตรสุวรรณ
เบอร์โทร 065-009-5xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณวีรดา สังกะเพศ 064-983-7xxx
2 คุณวีระพล ศรีนอก 095-007-0xxx
3 คุณสมพงษ์ ยินดีสุข 080-602-4xxx
4 คุณนวทรัพร์ ชัยนามลีลา 094-498-5xxx
5 คุณพฤทธิ์ธนรินทร์ แก่นเพ็ชร์ 061-543-6xxx
6 คุณอาณัติ แก้วสังวาลย์ 062-429-2xxx
7 คุณสยาม สุพันธ์ 082-231-0xxx
8 คุณอนุสรณ์ จันทเสน 081-198-7xxx
9 คุณศรสวรรค์ ฮ้อเรืองเวทย์กิจ 089-938-2xxx
10 คุณดวงทิพย์ เกษมแสง 094-912-8xxx
11 คุณเอกราช ฉายสุวรรณ 095-767-5xxx
12 คุณชลิตา จุ้ยเสียงเพราะ 089-460-3xxx
13 คุณจักรินทร์ ศรีจันทร์สุทธิ์ 095-410-9xxx
14 คุณบุญเชิด จั่นเพชร 092-537-4xxx
15 คุณดุษฎี บัวบุตร 080-103-7xxx
16 คุณโชคชัย พรมแตง 092-848-8xxx
17 คุณเอก ใจดี 094-954-4xxx
18 คุณสายชล บุญอาจ 087-083-1xxx
19 คุณปิยะนุช บำรุงกิจ 098-573-0xxx
20 คุณจันทิรา กลางทุ่ง 086-927-8xxx
21 คุณพรพรรณ เจียรนัย 097-325-9xxx
22 คุณวิศรุต เอี่ยมละมัย 061-682-4xxx
23 คุณเมธาสิทธิ์ ศรีนาค 090-115-8xxx
24 คุณสุบรรณ สว่างแสง 063-259-5xxx
25 คุณเกศศิรินทร์ แก้วเขียว 090-382-0xxx
26 คุณมงคล พลเยี่ยม 091-817-5xxx
27 คุณสมจิตร์ เสาใสศรี 085-773-6xxx
28 คุณชโยดม หอมวงศ์ 094-902-4xxx
29 คุณจักพงษ์ ไชยศล 081-729-5xxx
30 คุณอภิชาติ พรหมรัตน์ 095-040-4xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณสังวาลย์ ใจบุบ
เบอร์โทร 061-628-9xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณโสภณัฐ เหลางงาม 083-431-9xxx
2 คุณนงนุช แก้วพิลา 087-541-1xxx
3 คุณวัชรัชน์ ม่วงไหม 062-863-6xxx
4 คุณบุญเชิด ดวงจันทร์ 065-538-0xxx
5 คุณไพรฑูรย์ สุมาลัย 098-328-7xxx
6 คุณสุชิน ศรีไพบูลย์ 061-403-4xxx
7 คุณลัทติไกร คงบุตร 061-424-6xxx
8 คุณกัญญารัก สิงทาเมือง 090-796-3xxx
9 คุณบัวลอย สุรัตน์ 093-030-8xxx
10 คุณชัยยุทธ สุขสวาท 096-526-2xxx
11 คุณสุภกร สินพันธุ์ 086-173-8xxx
12 คุณกฤษณ์ กฤษณา 098-824-6xxx
13 คุณกรณ์ภัสสร ตั้งรุจิวัฒนชัย 094-479-5xxx
14 คุณวรรณดี แย้มสำรวล 096-529-6xxx
15 คุณวันเพ็ญ กำเนิดแก้ว 081-299-4xxx
16 คุณสิทธิพันธ์ โพธิ์พราหมณ์ 092-536-9xxx
17 คุณอิทธิพล เนียมรักษา 086-386-6xxx
18 คุณกฤษฎา นพพันธ์ 086-334-8xxx
19 คุณจิราพร เสนาสนะ 092-354-4xxx
20 คุณสัญชัย ล้วนไสว 098-391-6xxx
21 คุณนรินทร นามถวิล 085-814-7xxx
22 คุณอานนท์ ผลโพธิ์ 098-116-6xxx
23 คุณสุพรรษา อารมย์ดี 061-484-6xxx
24 คุณแสงเดือน ขันแข็ง 086-112-5xxx
25 คุณเอกพงษ๋ สาลีศรี 082-151-6xxx
26 คุณวันวิสาข์ ขานสันเทียะ 065-094-0xxx
27 คุณณรงค์ชัย เฉลยพจน์ 083-338-4xxx
28 คุณสมศักดิ์ แก้วผนึก 087-973-1xxx
29 คุณวานิช ทองนาเพียง 089-962-7xxx
30 คุณวิเชียร นิกรพล 084-659-2xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณนเรศ เลี่ยมอยู่
เบอร์โทร 086-123-8xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณวีรชัย พรหมอินทร์ 086-556-5xxx
2 คุณกนก คำสุขศรี 094-379-4xxx
3 คุณสุดที ค้าเจริญ 092-318-2xxx
4 คุณทรงพล แก้วไทรนันท์ 085-169-1xxx
5 คุณอานนท์ มั่นใจ 097-059-4xxx
6 คุณวณัฐพงษ์ แก้วมงคล 097-331-1xxx
7 คุณอรปวีณา พันธ์สุวอ 092-580-2xxx
8 คุณถาวร การะยะ 099-873-5xxx
9 คุณสุธาทิพย์ โพธิ์ประภา 089-543-6xxx
10 คุณสิทธิชัย แซ่อึ๊ง 085-076-8xxx
11 คุณศิวกร รอดศิลป์ 087-534-7xxx
12 คุณวิทพงษ์ มณีบุญ 061-889-0xxx
13 คุณสิริชัย แย้มหัตถา 062-848-8xxx
14 คุณประสงค์ ภัทรกิจโกวิท 086-798-8xxx
15 คุณอำนาจ เพ็งโอภาส 087-097-5xxx
16 คุณวิรุทธิ์ คำออน 098-869-5xxx
17 คุณคุณากร เคนคำ 064-065-6xxx
18 คุณรัฐพล ลือชา 064-124-2xxx
19 คุณสงกรานต์ พุฒเหมือน 094-375-8xxx
20 คุณราชัน จักรทิพย์ 086-603-4xxx
21 คุณสุนทร สมหวาน 081-861-5xxx
22 คุณสัตย์นรินทร์ สมคะเณย์ 061-773-1xxx
23 คุณแสวง พนาจันทร์ 089-246-9xxx
24 คุณสมหมาย วารีศรีศุภชัย 087-002-6xxx
25 คุณภาณุวัฒน์ ผลงาม 098-841-8xxx
26 คุณกฤษฏา กันทวี 092-835-9xxx
27 คุณอารีน์ อุ่นบุญ 082-715-8xxx
28 คุณศุภชัย บัวอิน 098-457-1xxx
29 คุณสมศักดิ์ แสงสุวรรณ 092-554-0xxx
30 คุณสุรวุฒิ สุกาวงค์ 091-825-0xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณสุวัจน์ ห่านวิไล
086-204-5XXX

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณสุทธิพร คชชัย 092-292-7xxx
2 คุณสุรชัย ลิ้มหลาย 083-110-0xxx
3 คุณกัลยกร แสงคำ 087-855-2xxx
4 คุณปิยะวัฒน์ สามัคคี 094-881-3xxx
5 คุณเทิตธง วงศ์เศรษฐี 096-810-6xxx
6 คุณโรจน์ชนะชัย นาคะสถิตย์ 094-784-3xxx
7 คุณดวงนภา อรุณพูนทรัพย์ 095-575-8xxx
8 คุณจริยา พัฒนกุล 081-789-5xxx
9 คุณธนบูรณ์ เมบขุนทด 081-186-5xxx
10 คุณณัฐกานต์ สรรพสอน 065-730-1xxx
11 คุณศศิตา แผ่นทอง 080-733-4xxx
12 คุณสุภีร์ ทองอำพันธ์ 098-797-4xxx
13 คุณนิดหน่อย ไตรเทโพธิ์ 099-670-7xxx
14 คุณวิสิทธิ์ พิมพ์วัลย์ 087-954-0xxx
15 คุณภัคจีรา ประกิ่ง 064-842-6xxx
16 คุณณฐกร มูลมิน 080-732-3xxx
17 คุณเอกธนา พรมแก้ว 098-232-0xxx
18 คุณสุขชัย ความหมั่น 063-019-5xxx
19 คุณนารีรัตน์ วงละคร 087-982-7xxx
20 คุณโสภณ ธรรมสะอาด 065-582-9xxx
21 คุณบุญถม ทับสุริ 098-925-5xxx
22 คุณราตรี พลโยที 064-608-2xxx
23 คุณชลธี ซางโรง 098-667-0xxx
24 คุณสถิต ดวงพิมพ์ 084-329-7xxx
25 คุณกนกอร จวนสาง 095-213-8xxx
26 คุณสิริพร จันทรเกษ 063-107-3xxx
27 คุณดวงพร ไกรสนิท 082-877-0xxx
28 คุณสิทธิชัย กล่อมบาง 087-200-4xxx
29 คุณฉัตรชัย อุ่นใหม่ 086-283-1xxx
30 คุณสมบัติ เกิดกฤษฎานนท์ 089-756-8xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณคมเพชร ทองดี
065-2582-XXX

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณสมเกียรติ ระนองไทย 084-6376-xxx
2 คุณอนุชา กาลพัฒน์ 089-6079-xxx
3 คุณสมพร คงอินทร์ 086-7840-xxx
4 คุณประสูตร หมวกคุ้ม 089-0557-xxx
5 คุณระบิล ก๋งทอง 091-2282-xxx
6 คุณอดุลย์ หลีแอ 088-4414-xxx
7 คุณสกุณา มาอุ่น 089-8892-xxx
8 คุณวันดี เยี่ยมญาติ 082-5651-xxx
9 คุณวรยุทธ ชูขจร 098-5255-xxx
10 คุณสีละยานี โสทาลาด 088-3569-xxx
11 คุณเริงชัย สดเเช่ม 092-4730-xxx
12 คุณนรินทร์ ชัยเพชร 082-2383-xxx
13 คุณทวีชัย ใจแสน 092-3216-xxx
14 คุณพรสวรรค์ กล้ากสิการ 085-4358-xxx
15 คุณสมชาย ชำดี 087-4899-xxx
16 คุณบุญยัง ปลังศรี 088-8374-xxx
17 คุณชานน อินพรม 080-9939-xxx
18 คุณสมชาย รุุ่งโรจน์ 061-5672-xxx
19 คุณกาญจนา พุกประเสริฐ 081-2990-xxx
20 คุณประไพ สีคร้าม 087-0564-xxx
21 คุณเอนก เพิ่มญาติ 084-7848-xxx
22 คุณปัญญาธิคุณ ปิยะอุดมโชค 080-8045-xxx
23 คุณกุลิสรา ปานรัตน์ 095-4535-xxx
24 คุณประภัสรา สง่ากุล 088-3800-xxx
25 คุณกรรณิกา ทมกระโทก 082-8746-xxx
26 คุณกนิษฐา พงษ์ดารา 094-2864-xxx
27 คุณจันทร์เพ็ญ ใจเก่ง 092-2987-xxx
28 คุณเกษมศักดิ์ อนันต์ 086-4840-xxx
29 คุณสุรพล แดนชัยภูมิ 081-8719-xxx
30 คุณราตรี ปัดทุมมา 086-0873-xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณเมธายุทธ ทาโบราณ
094-772-9xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณสมยงค์ พานตะสี 098-938-6xxx
2 คุณยุทธนา ภูอาศัย 097-269-7xxx
3 คุณภาณุวัฒน์ เสระภูมิ 084-619-1xxx
4 คุณประจวบ พึ่งฤทธิ์ 080-805-0xxx
5 คุณเกริกพล ภรรยาทอง 098-139-6xxx
6 คุณชลอ รู้แผน 061-663-8xxx
7 คุณชัชฏา กังวาลย์ 080-578-8xxx
8 คุณประเสริฐ อุทก 081-176-3xxx
9 คุณสุริยา สีดาคำ 086-155-4xxx
10 คุณประสิทธิ์ ราชสําเภา 083-309-5xxx
11 คุณจีรนุช อริกุล 083-028-5xxx
12 คุณธนชัย สวยอารมณ์ 098-884-3xxx
13 คุณสุทัศน์ บุตรสีดา 098-472-9xxx
14 คุณนราวิทย์ ทรัพย์ทองทวี 090-595-4xxx
15 คุณประทิน ไถถัม 087-821-5xxx
16 คุณปยุต คณะศาสน์ 096-562-3xxx
17 คุณวิริยะ เจตจันทร์ 065-653-2xxx
18 คุณวรวรรณ ม่วงสวาท 081-944-3xxx
19 คุณเอกชัย จันทรวรรณ 099-293-6xxx
20 คุณกิตติชัย เพ็งเลี้ยง 062-320-9xxx
21 คุณชาญชัย ยอดคำตัน 099-229-5xxx
22 คุณจิระ นิลฟัฒน์ 080-612-5xxx
23 คุณนฤกมล จตุจันทร 088-716-5xxx
24 คุณปานวาด สืบชมภูุ 083-235-8xxx
25 คุณสาโรจน์ เอียกุล 095-830-8xxx
26 คุณจรัส ด่านเก่า 081-049-5xxx
27 คุณบุญร่วม จารุมาศ 063-765-5xxx
28 คุณวิลาสัณย์ อำมาตหิน 082-105-5xxx
29 คุณพรสวรรรค์ ทองเสริฐ 095-872-0xxx
30 คุณสราวุฒิ พุฒซ้อน 088-112-6xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณนงค์ลักษณ์ ต่อรัมย์
095-397-2xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณสุรพิษ จันทร์มา 088-613-3xxx
2 คุณวลาพร สมบุตร 093-191-1xxx
3 คุณดวงเดือน วัดแยแม 092-796-4xxx
4 คุณพรพิมล จำปา 098-548-4xxx
5 คุณไชยา นิราช 092-680-1xxx
6 คุณทศพล ประกอบ 094-767-3xxx
7 คุณพัชรินทร์ เทพโภชน์ 063-238-3xxx
8 คุณณัฐเมศร์ กิตติวัฒน์นิธิ 086-990-1xxx
9 คุณเดชา วิทะวาปี 095-880-1xxx
10 คุณถาวร ภู่ศรีมงคลชัย 086-820-2xxx
11 คุณนคร ตะระวิสิทธิ์ 061-272-4xxx
12 คุณตรีเจริญ ทรัพย์เรืองชัย 061-576-0xxx
13 คุณน้ำทิพย์ ตันทวี 080-655-3xxx
14 คุณจักรกฤษ หอมชะลูด 061-359-4xxx
15 คุณบุญมา วงลำใย 087-410-1xxx
16 คุณเกษม ตั้งเกียรติศิริ 086-529-0xxx
17 คุณสมคิด ดอกบัว 092-703-6xxx
18 คุณสนธยา สินเพ็ง 094-632-4xxx
19 คุณณัฐวุฒิ ขาวจุ้ย 085-592-9xxx
20 คุณอรุณี กาพลอย 081-781-5xxx
21 คุณณัฏฐกิตติ์ เจริญพืช 098-887-1xxx
22 คุณสิบปกร วิเศษวงษา 099-482-6xxx
23 คุณบรรจง สัตยมุข 093-817-0xxx
24 คุณพรรณกมล ยืนยง 065-821-5xxx
25 คุณนิรัญ ชวนอาจ 089-592-4xxx
26 คุณคมขำ ทับบุญ 086-630-7xxx
27 คุณกัญญากร ประจันโท 098-591-6xxx
28 คุณประพัน ธเนศอนันตกุล 081-538-2xxx
29 คุณธนดล สร้อยบัวงาม 086-656-6xxx
30 คุณทองใบ เงินคุณด้วง 089-497-1xxx

ชวนเพื่อนมาเชียร์มวยคู่เอกกับคาราบาว ส่งได้ทุกวันมันส์ได้ทุกยก แชร์เลย คลิก!!

รายการ “เชียร์มวย รวยทอง” รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 248 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 319,760 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท 8 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท 240 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239,760 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) วิธีและกติกาการเล่น ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง(ผสมคาเฟอีน) คาราบาวแดง จำนวน 1 ขวด หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล 1 กระป๋อง โดยใต้ฝาและใต้ห่วงกระป๋องจะมีรหัสสินค้าอยู่ทุกขวด และผู้ร่วมรายการทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลัก ที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อนั้น เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม คุณเชียร์มุมใด ซึ่งจะมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบ เชียร์มุมแดง เชียร์มุมน้ำเงิน เชียร์ทั้งสองมุม หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ระบบลงทะเบียนและส่งรหัสจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือ เป็น 1 สิทธิ์ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลัก ของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนที่ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิแล้ว รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไปซึ่งสมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องที่มีรหัสตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 6 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 11 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 20 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 27 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 11 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

TOP