ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "เชียร์มวย รวยทอง" กับคาราบาว

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณอรอนงค์ มีช้าง
เบอร์โทร 061-735-6xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณคำสิงห์ นวลแย้ม 099-120-4xxx
2 คุณอาคม ลิ่วกระโทก 085-065-9xxx
3 คุณสมศักดิ์ ปิ่นทอง 083-825-3xxx
4 คุณอนุสรณ์ ปนตัน 094-795-1xxx
5 คุณนิกรณ์ ประโยตัง 089-031-9xxx
6 คุณรัฐสิทธิ์ นิตินันท์ 096-613-5xxx
7 คุณรัญชิดา อุลิศนันท์ 090-979-6xxx
8 คุณวสันต์ คำแสนโคตร 089-067-8xxx
9 คุณชิติพงษ์ โสบุญมา 064-679-5xxx
10 คุณเสกสรรค์ เสมวิมล 086-456-2xxx
11 คุณกอบลาภ เหลียวจันทร 096-751-9xxx
12 คุณอนุชิต จอกแก้ว 093-334-2xxx
13 คุณวีรพล เมฆา 088-471-4xxx
14 คุณวรารัตน์ มะลิสูงเนิน 087-061-4xxx
15 คุณสายทอง เลิศชายสมร 093-054-8xxx
16 คุณวุฒิพงษ์ นิยมชาติ 062-250-6xxx
17 คุณดุษฎี จันทรี 061-786-1xxx
18 คุณนเรศ บริกุล 082-115-2xxx
19 คุณปัญญา ไพรสุวรรณ์ 095-330-2xxx
20 คุณชาญชัย โถปะคำ 088-742-9xxx
21 คุณชุตินันท์ ตั้งรัตนกมลกุล 098-221-7xxx
22 คุณกิติศักดิ์ ศรีระวงศ์ 092-952-1xxx
23 คุณวัชรพล แสนมา 063-587-7xxx
24 คุณสนธยา เข็มแก้ว 080-471-9xxx
25 คุณศักดา เด่นดวง 062-984-4xxx
26 คุณสายยัน กุลวงศ์ 093-562-9xxx
27 คุณปรีชา ธรรมนิยม 094-257-2xxx
28 คุณเมธา รุ่งจรุงลาภกุล 091-029-6xxx
29 คุณอนันต์ วัฒโน 093-724-3xxx
30 คุณมัชฌิมา ปลื้มปลั่ง 063-124-2xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

คุณเนตรนภา ฉัตรสุวรรณ
เบอร์โทร 065-009-5xxx

ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท
จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 คุณวีรดา สังกะเพศ 064-983-7xxx
2 คุณวีระพล ศรีนอก 095-007-0xxx
3 คุณสมพงษ์ ยินดีสุข 080-602-4xxx
4 คุณนวทรัพร์ ชัยนามลีลา 094-498-5xxx
5 คุณพฤทธิ์ธนรินทร์ แก่นเพ็ชร์ 061-543-6xxx
6 คุณอาณัติ แก้วสังวาลย์ 062-429-2xxx
7 คุณสยาม สุพันธ์ 082-231-0xxx
8 คุณอนุสรณ์ จันทเสน 081-198-7xxx
9 คุณศรสวรรค์ ฮ้อเรืองเวทย์กิจ 089-938-2xxx
10 คุณดวงทิพย์ เกษมแสง 094-912-8xxx
11 คุณเอกราช ฉายสุวรรณ 095-767-5xxx
12 คุณชลิตา จุ้ยเสียงเพราะ 089-460-3xxx
13 คุณจักรินทร์ ศรีจันทร์สุทธิ์ 095-410-9xxx
14 คุณบุญเชิด จั่นเพชร 092-537-4xxx
15 คุณดุษฎี บัวบุตร 080-103-7xxx
16 คุณโชคชัย พรมแตง 092-848-8xxx
17 คุณเอก ใจดี 094-954-4xxx
18 คุณสายชล บุญอาจ 087-083-1xxx
19 คุณปิยะนุช บำรุงกิจ 098-573-0xxx
20 คุณจันทิรา กลางทุ่ง 086-927-8xxx
21 คุณพรพรรณ เจียรนัย 097-325-9xxx
22 คุณวิศรุต เอี่ยมละมัย 061-682-4xxx
23 คุณเมธาสิทธิ์ ศรีนาค 090-115-8xxx
24 คุณสุบรรณ สว่างแสง 063-259-5xxx
25 คุณเกศศิรินทร์ แก้วเขียว 090-382-0xxx
26 คุณมงคล พลเยี่ยม 091-817-5xxx
27 คุณสมจิตร์ เสาใสศรี 085-773-6xxx
28 คุณชโยดม หอมวงศ์ 094-902-4xxx
29 คุณจักพงษ์ ไชยศล 081-729-5xxx
30 คุณอภิชาติ พรหมรัตน์ 095-040-4xxx

ชวนเพื่อนมาเชียร์มวยคู่เอกกับคาราบาว ส่งได้ทุกวันมันส์ได้ทุกยก แชร์เลย คลิก!!

รายการ “เชียร์มวย รวยทอง” รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 248 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 319,760 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท 8 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท 240 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239,760 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) วิธีและกติกาการเล่น ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง(ผสมคาเฟอีน) คาราบาวแดง จำนวน 1 ขวด หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล 1 กระป๋อง โดยใต้ฝาและใต้ห่วงกระป๋องจะมีรหัสสินค้าอยู่ทุกขวด และผู้ร่วมรายการทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลัก ที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อนั้น เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม คุณเชียร์มุมใด ซึ่งจะมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบ เชียร์มุมแดง เชียร์มุมน้ำเงิน เชียร์ทั้งสองมุม หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ระบบลงทะเบียนและส่งรหัสจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือ เป็น 1 สิทธิ์ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลัก ของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนที่ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิแล้ว รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไปซึ่งสมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องที่มีรหัสตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 6 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 11 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 20 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 27 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 11 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

TOP