ของรางวัลจากการร่วมกิจกรรม
ลุ้นทองแสน แค่โหวตมิสบาวแดงทุกวัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 คุณ สาริน นิ่มเพ็ง 0936726XXX
2 คุณ บุญชัย  แสนบุญมา 0824009XXX
3 คุณ น้ำทิพย์ ร้อยแก้ว 0947066XXX
4 คุณ อุดมศักดิ์  ทองคำ 0830353XXX
5 คุณ วาริน วิจารณ์ 0943104XXX
6 คุณ มีธรรม เหล็กพรหม 0986919XXX
7 คุณ กาญจนา กรมทอง 0959483XXX
8 คุณ สุพจน์ หลิ่วคง 0655974XXX
9 คุณ ธีรชาติ ศรีศักดิ์ 0923616XXX
10 คุณ รัตติยา คงคะเน 0835951XXX
11 คุณ วรงค์กร วงษ์รุ่ง 0852941XXX
12 คุณ กำพล ตันเจริญ 0948915XXX
13 คุณ วุฒิพงศ์ ปันปิง 0984456XXX
14 คุณ รัตนา โนรีวงค์ 0826322XXX
15 คุณ หยกฟ้า เหลืองวิลัย 0954095XXX
16 คุณ รุ่งทิวา ทาชมพู 0862382XXX
17 คุณ สมยศ คำภีระธัม 0877449XXX
18 คุณ ชลธิชา สุริยทร 0964472XXX
19 คุณ วสุนันท์ คงเนียม 0952902XXX
20 คุณ จามร เชื้อสุริยา 0876055XXX
21 คุณ มัธยม บุตรน้ำเพชร 0612242XXX
22 คุณ เพชร  ฉุยเนย 0656438XXX
23 คุณ สมบัติ แสงทอง 0618314XXX
24 คุณ ธิดารัตน์ อบเชย 0924696XXX
25 คุณ ทิพย์วรรณ  เข็มประดับ 0874149XXX
26 คุณ แสงเดือน อินทร์ปํญญา 0933411XXX
27 คุณ วิฑูรย์ เจาะนอก 0879238XXX
28 คุณ จันทนา ขันทอง 0918291XXX
29 คุณ จตุรงค์ ใหญ่กระโทก 0956020XXX
30 คุณ สุวรรณ เอื้อมเก็บ 0918765XXX
31 คุณ สิท ลือทองจัก 0816251XXX
32 คุณ ดวงเดือน  มีภักดิ์ 0918350XXX
33 คุณ ชายบัณฑิต วรรณทวี 0827232XXX
34 คุณ วิไลรัตน์  จิมพลี 0950249XXX
35 คุณ นงลักษณ์ พลกุล 0804416XXX
36 คุณ สุกัญญา  จันดา 0865279XXX
37 คุณ ทองแท่ง  ดวงศรี 0850090XXX
38 คุณ สยาม  บัวมี 0624564XXX
39 คุณ สุคนธ์ จันทะอุดร 0864741XXX
40 คุณ วีใจ  คุณปัญญา 0910659XXX
41 คุณ ภูมินทร์ เต็มลา 0956695XXX
42 คุณ ขวัญจิตร พรหนอง 0655043XXX
43 คุณ จักรพงษ์ อันทสารคาม 0857413XXX
44 คุณ รุ่งรัตน์ บุตรชาติ 0980967XXX
45 คุณ วิไลวัน ภูโสภา 0935609XXX
46 คุณ วรนุช ลี้ไพร 0833795XXX
47 คุณ พรทิพย์ ศิริวิเศษ 0962971XXX
48 คุณ ศรณรงค์ นาคนาวา 0923217XXX
49 คุณ สวัสดิ์ สงคราม 0849558XXX
50 คุณ เอกราช บัญฑิตอาภรณ์ 0615830XXX
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1  คุณ ปัญญา สายทอง 0906271XXX
2  คุณ ทิฐินัน สร้อยคำ 0879818XXX
3  คุณ สุรินทร์ สะละโกสา 0851268XXX
4  คุณ หลั่น ปิ่นบอ 0636648XXX
5  คุณ ธนาพร ชาลีผาย 0648732XXX
6  คุณ กมล ชัยศักดิ์ 0981818XXX
7  คุณ ศักดิ์ชัย  ภู่สุวรรณ 0934839XXX
8  คุณ สมใจ  ทะชัยวงศ์ 0871423XXX
9  คุณ วันชัย ขันธวิธิ 0941694XXX
10  คุณ วินัย เมฆจั่น 0899351XXX
11  คุณ มโน  อินทรินทร์ 0936209XXX
12  คุณ กิตติพงศ์ หีบเพชร 0898339XXX
13  คุณ โสภณ  ศรีบุญญลักษณ์ 0898742XXX
14  คุณ จารุภัค เตียงตั้ง 0991125XXX
15  คุณ สุวัจน์ ชาญนรงค์ 0945835XXX
16  คุณ เติม เกตุโกศล 0625403XXX
17  คุณ สำราญ แก้วพรม 0818566XXX
18  คุณ พิษณุวัชร์ สอนรักดี 0822455XXX
19  คุณ อรัญ  โสนางาม 0926784XXX
20  คุณ นิรันดร์ มีสมศักดิ์ 0611493XXX
21  คุณ ศิลา หอยสังข์ 0815634XXX
22  คุณ ศิริลักษณ์ แซ่ลี้ 0954482XXX
23  คุณ วัลลภ นันทะศรี 0986167XXX
24  คุณ ศิวา ภิมุขมาตรา 0626242XXX
25  คุณ ชัยวัฒน์   ชูลี 0930630XXX
26  คุณ วิทยา เพชรนอก 0622514XXX
27  คุณ นภาทิพย์  แก้วจินดา 0627852XXX
28  คุณ สุบรรณ สืบสิมมา 0923219XXX
29  คุณ กมลโชค แก้วสง่า 0628973XXX
30  คุณ ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์เสน 0930909XXX
31  คุณ ทองหยัด  บุดดีพันธ์ 0992702XXX
32  คุณ บรรณพ ศรีวิไล 0830786XXX
33  คุณ อินทิรา ศรีอำคา 0968313XXX
34  คุณ อภิลักษณ์ นามวิจิตร 0610803XXX
35  คุณ วรณ์ พรมสาร 0935561XXX
36  คุณ ฉวีวรรณ ศิริสวรรณ 0801841XXX
37  คุณ อำพล วงษาปัตนา 0874228XXX
38  คุณ บอย มั่นคงดี 0651190XXX
39  คุณ บังอร บรรจง 0843797XXX
40  คุณ ฉลอง พลราษฏร์ 0863795XXX
41  คุณ เกรียงไกร เหลืองอร่าม 0827775XXX
42  คุณ อาทิตย์ ภูผาผิว 0930158XXX
43  คุณ สมเจตน์ แย้มเจริญ 0862035XXX
44  คุณ  กุลธิศา เปรมปรี 0612465XXX
45  คุณ สัมฤทธิ์ มะลิแย้ม 0859605XXX
46  คุณ จัด กลายสุข 0898607XXX
47  คุณ วีรชน สิงห์คาม 0955291XXX
48  คุณ นิพนต์ โพธิ์ประดิษฐ 0869709XXX
49  คุณ วิชัย งิ้วลาย 0986284XXX
50  คุณ บุษกร  ทองสาย 0847189XXX

TOP