• หมายเหตุ

    • หากพบผู้เข้าประกวด ไม่ปฏิบัติตามกติกาการประกวด ผู้จัดการประกวดฯ สามารถตัดสิทธิ์การประกวดได้ทันที
    • ในกรณี วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด แต่ได้สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถประกวดได้ ทางผู้จัดสามารถให้สิทธิ์วงดนตรีที่ได้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป ของการประกวดในระดับนั้นๆ
    • การพิจารณานอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ระบุ หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการประกวดฯ