full screen background image
Log-in ด้วย Facebook ของคุณ

  1. ผู้สมัครควรเป็น หัวหน้าวง หรือตัวแทนวง ในการกรอกข้อมูลการสมัคร
    โดยใช้ไอดี facebook เดียวต่อ 1 วง
  2. ข้อมูลในการสมัคร สามารถกลับมาแก้ไขภายหลังได้จนถึง 15 กันยายน 2557
    โดยใช้ไอดี facebook แรก ที่สมัครเข้ามา
  3. ก่อน Log-in แนะนำให้ปิดหน้า facebook ทั้งหมด
  4. การกดยอมรับใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน facebook ของท่าน เราเก็บข้อมูลเพืยงชื่อของท่านเท่านั้น