บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
มีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 56 คัน ตามสภาพในปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองประมูล
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประมูลดังต่อไปนี้         

           ผู้ประมูลสามารถตรวจดูรถที่จำหน่ายทั้งหมดบริเวณลานจอดรถโรงงานคาราบาวตะวันแดง
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 15:00 น.

การจำหน่ายรถยนต์เก่าดังกล่าวจำนวนรถที่ประมูลทั้งสิ้น 56 คัน เป็นการขายแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

          รถตู้ของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำนวน 13 คัน

          รถตู้ของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำนวน 13 คัน  กระบะ 1 คัน รวมเป็น 14 คัน       

          รถกระบะบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน  10 คัน

          รถกระบะบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน  10 คัน

          รถกระบะบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน  9 คัน

 

           ผู้ประมูลต้องยื่นซอง( ปิดผนึก ) เสนอราคาซื้อเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ที่ปลดระวาง ประจำปี 2561
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. 

ณ ที่ตั้ง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โดยเป็นการเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด
และบริษัทฯจะประกาศผลการเปิดซองประมูล ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561

 ในการยื่นซองประมูล ผู้ยื่นซองต้องวางเงินประกันซอง
เป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารสั่งจ่าย (บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด) จำนวนเงิน 30,000 บาทต่อ 1 กลุ่มการประมูล
โดยผู้ประมูลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแคชเชียร์เช็คดังกล่าวคืนจาก บริษัทฯ ภายหลังจากประกาศผลการเปิดซองประมูล

 

          ผู้ประมูลที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้ราคาสูงที่สุด จะต้องนำเงินมัดจำมาชำระ จำนวน ร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมที่ได้รับการคัดเลือก
มาวางต่อบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด หรือ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งผลการเปิดซองประมูล
หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะถูกยึดเงินประกันซอง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้วางเงินมัดจำ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินทั้งหมด พร้อมรับมอบรถยนต์

          ผลการตัดสินการประมูลของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด
และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม
หรือ ยกเลิกการประมูลเพียงบางคันในแต่ละกลุ่ม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการโอนรถยนต์ที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
และผู้ประมูลต้องดำเนินการนำรถออกจากพื้นที่จอด ภายใน 2 วันนับจากวันที่รับมอบรถยนต์

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

http://www.carabao.co.th/news_2Nov18