ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ("บริษัทฯ")
มีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 55 คัน ตามสภาพในปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการเสนอราคา ดังต่อไปนี้...  

โปรดคลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบ  

ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 61