ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด 
ได้ประกาศว่ามีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 56 คัน ตามสภาพในปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองประมูล 

ขณะนี้คณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ที่ปลดระวางได้มีการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาซื้อจากผู้เสนอราคาแล้ว เนื่องจากมีผู้เสนอราคาน้อยซึ่งราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นยังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม

คณะกรรมการฯได้พิจารณา และมีมติให้ยกเลิกการยื่นซองประมูล และให้ผู้เสนอราคายื่นซองติดต่อขอรับเงินวางประกันซองคืนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในเวลาทำการ)

คลิกดูเอกสารแนบ