ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  (“บริษัทฯ”) ได้ประกาศให้มีการคัดเลือกบริษัทขนส่ง เพื่อการรับจ้างขนส่งสินค้า ประจำปี 2562 โดยวิธียื่นซองเสนอราคาตามประกาศ เรื่อง “การจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัทฯ” ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านเงื่อนไขการให้บริการ และมีความเหมาะสมที่จะรับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัทฯ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพ้วกรุ๊ป
 2. 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิรัญทรานสปอร์ต
 3. 3. บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จำกัด
 4. 4. บริษัท เอกรัฐทรานสปอร์ต จำกัด
 5. 5. บริษัท ส กนกทรัพย์โลจิสติกส์ จำกัด
 6. 6. บริษัท ดารัชโลจิสติกส์ จำกัด
 7. 7. บริษัท พีพีพี โลจิสติกส์ จำกัด
 8. 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทอง ขนส่ง
 9. 9. บริษัท ตะวันแดงโลจิสติกส์ จำกัด
 10. 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเจ ทรานสปอร์ต จำกัด
 11. 11. บริษัท เอสดีเอส อะคูเท็คท์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 11 ราย ข้างต้น เข้าร่วมประชุมชี้แจง และทำสัญญาในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงงานบางปะกง เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โปรดคลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบ