ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 1 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. 1. บริษัทฯจะจัดจำหน่ายรถยนต์ Volkwagen Caravelle 0 หมายเลขทะเบียน ฮษ 2700 กรุงเทพมหานคร  โดยผู้สนใจสามารถตรวจดูรถที่จำหน่าย ณ. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด(สำนักงานใหญ่)ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น.

  2. 2. ผู้เสนอราคาต้องยื่นซอง(ปิดผนึก)เสนอราคาซื้อเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ตั้ง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยการเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด และบริษัทฯจะประกาศเปิดซองประมูล ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

  3. 3. ในการยื่นซองเสนอราคาตามข้อ 2 ผู้เสนอราคาต้องวางเงินประกันซองเสนอราคา เป็นแคชเชียร์เช็คชองธนาคารสั่งจ่าย (บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด) จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแคชเชียร์เช็คดังกล่าวคืน จาก บริษัทฯ ภายหลังจากวันประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา

  4. 4. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกโดยให้ราคาเสนอซื้อสูงที่สุด จะต้องนำเงินมัดจำมาชำระ จำนวน ร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมที่ได้รับคัดเลือกมาวางต่อบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะถูกยึดเงินประกันซอง

  5. 5. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้วางเงินมัดจำ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินทั้งจำนวนพร้อมรับมอบรถยนต์

  6. 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นเด็ดขาด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคาในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม

  7. 7. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการโอนรถยนต์ที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

  8. 8. ผู้ประมูลต้องดำเนินการนำรถออกจากพื้นที่จอด ภายใน 2 วันจากวันที่ได้รับมอบรถยนต์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

คลิกดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม