เพียงตัดชิ้นส่วนชิงโชค เครื่องดื่มคาราบาวแดง

แบบลังบรรจุแพ็คที่มีขนาดสมบรูณ์

เขียนชื่อ-นามสกุล ชื่อร้านค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยลายมือเท่านั้น

ส่งชิงโชค โดยนำส่งชิ้นส่วนใส่ซอง และส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ตู้ปณ.112 ปณภ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทุกวันที่ 16 ของเดือนทาง www.carabao.co.th เริ่ม 16 ส.ค. 60

 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1 คุณประสาท มั่งมูล อุดรธานี
2 คุณวริษา อินทรกำแพง พิษณุโลก
3 คุณสมจิตร สนิทกลาง นครราชสีมา
4 คุณเจษฎา ทองศรี สมุทรปราการ
5 คุณยานยงค์ ลามคำ สกลนคร
6 คุณอรัญญา ลำลอง นครพนม
7 คุณไพบูลย์ ถาวงษ์ อำนาจเจริญ
8 คุณสง่า ผกาศรี อุบลราชธานี
9 คุณสมบัติ พิมพ์ปรุ นครราชสีมา
10 คุณศิรภัสสร พรหมศิริ สกลนคร
11 คุณดนุ แซ่หลี ชุมพร
12 คุณปรีชา สมานมิตร สมุทรปราการ
13 คุณศุมัทนา บำรุงรส หนองคาย
14 คุณคุณากร เทียนแก้ว นนทบุรี
15 คุณทองพูล ไชยธารัตน์ หนองบัวลำภู
16 คุณสุชีพ เจริญสากล กรุงเทพมหานคร
17 คุณกาหลง เพ็ชรแสน ขอนแก่น
18 คุณเดิน พันพู กาฬสินธุ์
19 คุณลัดดาวัลย์ บัวคลี่ นครสวรรค์
20 คุณสมจิตร ทุมสงคราม อุดรธานี
21 คุณสอน ประสมทรัพย์ เลย
22 คุณอรุณภัสณ์ สมญาติ บุรีรัมย์
23 คุณยมนา ติยะวงค์ เพชรบูรณ์
24 คุณคะนอง โล่ห์คำ บึงกาฬ
25 คุณวรรณา มานุสนธิ์ สุรินทร์
26 คุณสมพิศ เพ็งสว่าง นครสวรรค์
27 คุณสันติชัย พิริยะกิจไพบูลย์ อุบลราชธานี
28 คุณวิราวรรณ ไชยรบ นครพนม
29 คุณสุภารัตน์ คุ้มสุวรรณ สุรินทร์
30 คุณบุญทัน วงษ์ภักดี ศรีสะเกษ
31 คุณสายสมร สุพร มุกดาหาร
32 คุณนวรัตน์ ตั้งซุยยัง นนทบุรี
33 คุณราศรี โกงเหลง สุราษฎร์ธานี
34 คุณสุนทรีย์ รอดประดิษฐ กรุงเทพมหานคร
35 คุณอิษยา ไกรศิริ ปทุมธานี
36 คุณเบญจลักษณ์ ถิ่นโคกสูง นครราชสีมา
37 คุณอุทัย สังวร มหาสารคาม
38 คุณเล็ก แวดอุดม ร้อยเอ็ด
39 คุณประติมา สิทธิวงศ์ อุดรธานี
40 คุณยิ่งยศ เจนวิทยายศ กรุงเทพมหานคร
41 คุณธัญญารัตน์ พ่วงรอด พิจิตร
42 คุณสายัณห์ ผู้พันไล้ ขอนแก่น
43 คุณสุภาพร ธิต๊ะนะ ลำพูน
44 คุณนุชนาจ เหล่าปาสี กำแพงเพชร
45 คุณคอลีเยาะ สะแม สงขลา
46 คุณเกียรติพงศ์ เหมทานนท์ นครศรีธรรมราช
47 คุณสมหวัง ชูจักร ชัยภูมิ
48 คุณอุไรลักษณ์ มานะดี บุรีรัมย์
49 คุณสายชล ใยไหม นครราชสีมา
50 คุณบุญมา อินอ่อน ยโสธร
51 คุณพรศักดิ์ ถื่นพรทิพย์ ปทุมธานี
52 คุณอาภรณ์ นิธิฤกษ์ เชียงราย
53 คุณจู วิโยค ลำปาง
54 คุณมานะ วงษ์ปิ่น ประจวบคีรีขันธ์
55 คุณปริศนา จันทะชารี อุบลราชธานี
56 คุณนิ่มนวล ชินสอน ศรีสะเกษ
57 คุณอัจฉราพร มะโนแสน เชียงใหม่
58 คุณอารมณ์ ศรีใย สุราษฎร์ธานี
59 คุณชุลีรัตน์ จันทร์ทัด ชลบุรี
60 คุณประภา เอี่ยมรอด ชัยนาท
61 คุณบังเอิญ สังข์วิเศษ อ่างทอง
62 คุณกรินทร์ สมจรรยา สระบุรี
63 คุณสมจิตร เอี่ยมนนท์ นครปฐม
64 คุณประไพ พิญญะชิต พระนครศรีอยุธยา
65 คุณกนกพร บุญสิทธิโกศล เพชรบุรี
66 คุณแฉล้ม อยู่คง ราชบุรี
67 คุณมลิวรรณ ตรงตระกูลเจริญ ฉะเชิงเทรา
68 คุณสมาน บาระพรม ชลบุรี
69 คุณปาริชาติ เอมลุ้น ปราจีนบุรี
70 คุณวิลัย ชูเฉลิม สระบุรี
71 คุณอรษา เกิดบัว สิงห์บุรี
72 คุณทองดี คำหรรษา สุพรรณบุรี
73 คุณดวงกมล สงวนชม ฉะเชิงเทรา
74 คุณน้ำฝน จังคพานิชย์ ตราด
75 คุณอนุช ฮวดวิเศษ ชลบุรี
76 คุณอนันต์ หาชนะ พระนครศรีอยุธยา
77 คุณละออง ศรีพุทโธ ปราจีนบุรี
78 คุณมณี ปานอำพันธ์ จันทบุรี
79 คุณขนิษฐา เสาร์สุวรรณ ตราด
80 คุณวรวรรณ สรรพกิจ จันทบุรี
81 คุณรัตนาวดี กล่ำครบุรี ระยอง
82 คุณณัฐชา พรหมชาติ สมุทรสงคราม
83 คุณอ้อยใจ แซ่ไหล กาญจนบุรี
84 คุณมานิต พูลทอง สุพรรณบุรี
85 คุณสาคร พยุเวช สระแก้ว
86 คุณป่า สาละสาลิน กาญจนบุรี
87 คุณชลธิชา วรรณรังษี สมุทรสาคร
88 คุณนิภารัตน์ คะเชนทรภักดิ์ ราชบุรี
89 คุณสุพัฒน์พงศ์ บัณฑุธรรม เพชรบุรี
90 คุณเสมอ สันทาลุนัย นครปฐม
91 คุณละออง นิลสม สระบุรี
92 คุณสุดใจ บินชัย ชัยนาท
93 คุณสุรีย์พร ขึ้นทันตา ระยอง
94 คุณบุญมณี ทองลิ้ม สุพรรณบุรี
95 คุณยุพิน หรั่งแร่ สิงห์บุรี
96 คุณกฤษณา ภูตันวงษ์ ลพบุรี
97 คุณสาคร กล่อมแก้ว ระยอง
98 คุณทองสุข สุทธาชีวะ ราชบุรี
99 คุณยุวพา พนัสอนุสรณ์ ชลบุรี
100 คุณสุพิน วรรณะ กาญจนบุรี
รายการ “ส่งคูปองล่าฝัน ซื้อยกลัง ลุ้นรับทอง” แจกทองรูปพรรณมูลค่า 5,000 บาท รวม 600 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)เพียงแต่ผู้ร่วมรายการส่งชิ้นส่วนชิงโชคเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบลังบรรจุแพ็ค โดยตัดชิ้นส่วนชิงโชค ที่มีขนาดสมบูรณ์ ที่บริษัทกำหนดร่วมชิงโชคได้ ผู้ร่วมรายการต้องเขียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อร้านค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยลายมือของผู้ร่วมรายการอย่างชัดเจน ผู้ร่วมรายการส่งชิ้นส่วนชิงโชคได้ทาง ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ ทางไปรษณีย์โดยนำชิ้นส่วนชิงโชคใส่ซองและส่งไปยัง “ตู้ปณ.112 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560” เริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยจับรางวัลรวม 6 ครั้ง ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th คือ จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 16 ส.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 60 จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 30 ก.ย. 60 และประกาศผลวันที่ 16 ต.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 31 ต.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 16 พ.ย. 60 จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 30 พ.ย. 60 และประกาศผลวันที่ 16 ธ.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 25 ธ.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 16 ม.ค. 61