เกี่ยวกับคาราบาว

“บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด” เกิดมาจากการร่วมทุนของยืนยง โอภากุล กับ กลุ่มธุรกิจ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง อันได้แก่ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ และณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ จดทะเบียนบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545

กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบหลัก การผลิตเครื่องดื่ม การทำการตลาด และการจัดจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

INSTANT RESULTS

ปัจจุบันโรงผลิตภายใต้การดำเนินงานของ คาราบาวตะวันแดง สามารถรองรับปริมาณบรรจุสินค้าสำเร็จรูปสูงสุดประมาณ 1,560 ล้านกระป๋องและ 1,800 ล้านขวดต่อปี ภายใต้โรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และยังเป็นสถานที่ตั้งเดียวกับโรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรวมเป็นศูนย์การผลิตในจุดเดียวเข้าไว้ด้วยกัน

INSTANT RESULTS

โรงงานดังกล่าวยังสามารถดำเนินการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังหลายรูปแบบทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมเพื่อให้ได้รสชาติและคุณสมบัติเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งส่งออกสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ                                                                     

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

Tawandang DCM Co., Ltd.

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

DCM

ตะวันแดง ดีซีเอ็ม บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจในประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ รวมทั้งยังรับจ้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหารให้แก่ บุคคลภายนอก โดยช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินงานของ DCM ประกอบไปด้วย ร้านค้าดั้งเดิม (Traditional trade) ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง และ ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

Asia Pacific Glass Co., Ltd.

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

APG

เอเชียแปซิฟิกกลาส ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โรงผลิตขวดแก้วภายใต้การดำเนินงานของ APG สามารถรองรับปริมาณน้ำแก้วสูงสุดประมาณ 640 ตันต่อวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยกำลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังของกลุ่มบริษัทฯ

Asia Can Manufacturing Co., Ltd.

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ACM

เอเชียแคน แมนูแฟคเจอรี่ง เป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นฯ รองรับปริมาณผลิตกระป๋องอลูมิเนียมสูงสุดประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี

Domestic Products

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศ

	EXPORT PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ

TOP