ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
          ภาคเหนือ
                 ภาคใต้