โอกาสเดียวที่ได้สัมผัสการฝึกสอนฟุตบอล จากโค้ชทีมฟุตบอลระดับโลกตัวจริง !!

โครงการ CARABAO COACH THE COACHES

ระยะเวลาการอบรม

ฝึกสอนโดยโค้ชจากสโมสรฟุตบอลระดับโลก

โครงการ CARABAO COACH THE COACHES

ยกระดับโค้ชไทย พัฒนาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ฝึกสอนโดยโค้ชจากสโมสรฟุตบอลระดับโลก "เชลซี"

คาราบาว เชลซี จับมือยกระดับโค้ชไทย พัฒนาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก

บรรดาเหล่าโค้ชชั้นนำที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 21 ปี ใน 31 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกสอนฟุตบอลระดับโลกให้กับโค้ชคนไทย โดยมุ่งหวังให้โค้ชที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ได้พัฒนาทักษะการฝึกสอนฟุตบอลให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักฟุตบอลเยาวชนไทยได้มีศักยภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคต

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารวมฝึกอบรม โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 22 ต.ค. 61 หลังจากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 29 ต.ค. 61 โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการฝึกอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1 ที่พัก 2 คืน ตลอดหลักสูตรฝึกอบรม (นับคืนวันรายงานตัวเป็นคืนแรก)
2 อาหารเช้า 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / เย็น 2 มื้อ / อาหารว่างช่วง 10.30 น. (รวม 2 วัน)
3 เสื้อคาราบาว-เชลซี 2 ตัว / กางเกงกีฬา 2 ตัว
4 ใบประกาศนียบัตรจากสโมสรเชลซี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกโครงการ Carabao- Chelsea Coach the Coaches 2018

ชื่อ นามสกุล
1 คุณปิยะพงศ์ ศรีมุกข์
2 คุณปรเมศวร์ กันกา
3 คุณภาณุพงศ์  หลอมประโคน
4 คุณเขมวันต์ สิงหเทพ
5 คุณสันติ ศรีปน
6 คุณวีระชัย จันทร์สด
7 คุณมณเฑียร สง่าพล
8 คุณมนตรี บุบผา
9 คุณสมหมาย สุปโภชน์
10 คุณปริญญา สังเสวก
11 คุณสราวุธ นิลเสถียร
12 คุณวัชระ พรมภักดี
13 คุณคำเปลี่ยน เงินลี
14 คุณธีรวุฒิ พรหมจมร
15 คุณจิตตพัฒน์ ลาภอุทัยกาญจน์
16 คุณชัยรัตน์ มุทาญาณากร
17 คุณกิตติธัช เวียงนาค
18 คุณนัทวัธน์ สุวรรณศักดิ์
19 คุณภูษิต กฤตปิยะชัยกุล
20 คุณพงษ์ทัศน์ แสงพันธ์
21 คุณยุทธนา เชื้อจีบ
22 คุณตารมีซี ยาโงะ
23 คุณกรวิทย์ รากวงษ์
24 คุณธนาชัย สหัสโชติ
25 คุณศุภคิน ชำนาญยา
26 คุณณัฐวริทธิ์ สายเพ็ชร
27 คุณชยุตม์ ธนะวัฒนานนท์
28 คุณทวน นามวงสี
29 คุณนที สีนวล
30 คุณสรายุทธ ฤทธิ์มนตรี
31 คุณอนุพล สุภา
32 คุณธันวา สิทธิสาร
33 คุณปริญญา ฤกษ์งาม
34 คุณสยาม วงศ์ธิดาธร
35 คุณณัฐนิช แซ่อึ้ง
36 คุณสมปอง งามงด
37 คุณอนุชา นิดตา
38 คุณจิธนน ประพันธ์
39 คุณพชร ภิญไธสงค์
40 คุณพูลศักดิ์ อุดมเดช
41 คุณวัชระ กุลรัตน์
42 คุณพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา
43 คุณวรวิช โพธิ่่์ทอง
44 คุณนารินทร์ บรรเทา
45 คุณทนงศักดิ์ แก้ววงษ์
46 คุณฮานาฟี สาเระ
47 คุณจักรินทร์ ปาทาน
48 คุณณัฐธรณ์ เทศเซ็น
49 คุณมนตรี ยะปะตัง
50 คุณวรพิชญ์ ลิขิตายน
51 คุณธีรภัทร วิทยาสมบูรณ์
52 คุณHILARY NGEHATOH
53 คุณสุรชัย คะเย็นรัมย์
54 คุณทรงวิทย์ ชื่นประภารัตน์
55 คุณฮานาฟี ยุนุ
56 คุณอรรณพ​ หงส์หิมพานต์
57 คุณปรีชา ใจกว้าง
58 คุณพิสิฐ ตีระลาภสุวรรณ
59 คุณณัฐวิทย์ แนวทอง
60 คุณนูรดีน สาและ
61 คุณอิสรากร ถ้ำมณี
62 คุณวันเฉลิม ทองเพชร
ชื่อ นามสกุล
1 คุณประดิษฐ์ ทองคำ
2 คุณมาโนช คงเมือง
3 คุณณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง
4 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ทอง
5 คุณฐกลพัฒน์ อาสาชัยธนานนท์
6 คุณจักรี นาเม็ง
7 คุณณรงค์พล นามโคตร
8 คุณวิเชียร ชมชื่น
9 คุณวีรภัทร บุญกอบ
10 ว่าที่ร.ต.นัฐพงษ์ ไชยวงค์
11 คุณพิเศษ ปลื้มจิตร
12 คุณฉัตรปกรณ์ ยินดีรัมย์
13 คุณสกุลชัย ช่างนาวา
14 คุณรัฐราชภูมิ มูลพงษ์
15 คุณสมเพชร ภิมายกุล
16 คุณณวพล จิตตรีมิตร์
17 คุณกิตติกานต์ นภากร
18 คุณทองเปลว หีบทอง
19 คุณสมชาย บุญท้าวแก้ว
20 คุณภูมินทร์ แสงทองอร่าม
21 คุณธนาพนธ์ มหาลาภก่อเกียรติ
22 คุณธรรมนูญ แสงเพิ่ม
23 จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์
24 คุณเกรียงไกร ไกรเพชร
25 คุณเฉลิมพล วาณิชยานันท์
26 คุณพิชญดนย์ โคตสี
27 ส.ต.ท.กสิณ รักเมืองไพร
28 คุณยุสรี เจ๊ะเตะ
29 คุณกูไฟซัน สะตะ
30 คุณสงัด คงโพธิ์
31 คุณนำโชค จิตแม้น
32 คุณอุทัยรัตน์​ บัวกล่ำ
33 คุณฐาปนา สุขรัตน์
34 คุณเมธี ตั้งวิเศษสุข
35 คุณพรชัย คำทุน
36 คุณธนกฤต จับใจเหมาะ
37 คุณจิตรกร เล็กสม
38 คุณชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์
39 คุณมานพ มานน้อย
40 คุณวิทวัส สุภาเพ็ชร
41 คุณภูเบศ คงเจริญสุข
42 คุณเกียรติชัย ทิพอาราม
43 คุณสุทธิพงษ์ ท้ายเด
44 คุณเกียรติศักดิ์ ขวัญยาใจ
45 คุณวิทวัส วัฒนสิงห์ดำรงค์
46 คุณชัยณรงค์ พงษ์พันธุ์
47 คุณธิติพงศ์ กษิดิ์วรานนท์
48 คุณปรัชญา พิเชฐพิริยะ
49 คุณมณฑล เอี่ยมสิทธิ์
50 คุณสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ
51 คุณศราวุฒิ พิลาสันต์
52 คุณศุภโชค ดอกไม้
53 คุณนัฐกรณ์ เพชรานนท์
54 คุณวรวุฒิ กอเซ็มมูซอ
55 คุณคุณานนต์ ฉิมพะเนาว์
56 ดร.อัฎฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
57 คุณนนทพัทธ์ แสงจันทร์
58 คุณนพโรจน์ ศุภวัฒน์รัศมี
59 คุณพงศ์พิสุทธิ์ จันทรสาขา
60 คุณFRANCK BAKALING
61 คุณศักดา​ วงษ์การีม
62 คุณมาโนช ศรีไชย
63 คุณธานินทร์ ทองนุ่ม
ชื่อ นามสกุล
1 คุณธีร์ภูริภัทร บำรุงนานิธิชนม์
2 คุณชิตณรงค์ จูมัจฉะ
3 คุณภูริภัทร ใจมา
4 คุณภานุกร ไฝจันทร์
5 คุณนนทวัฒน์ สุวรรณราช
6 คุณฉัตรดนัย แตงอ่อน
7 คุณวิรุฬห์ พิราจเนนชัย
8 คุณสุภาเดช พุฒตาล
9 คุณสมชาย พระสิงห์
10 คุณรุ่งเพชร โประวะ
11 คุณภูวดล ศรีสว่าง
12 คุณศิริศักดิ์ เสาะสมบูรณ์
13 คุณปิติพัฒน์ วรนาถอุไรพงศ์
14 คุณภัทรพงษ์ สุวานิช
15 คุณกานต์ ชวดชุม
16 คุณวลัยลักษณ์ สุขสวัสดิ์
17 คุณชัชวาลย์ ชาญสมุทร
18 คุณสุรชัย ละมูลเกตุ
19 คุณยอดชาย เพ็ชรศรี
20 คุณณัฏฐกิติ์ ใหญ่ยงค์
21 คุณคุณากร เมฆแสน
22 คุณณัฐพงศ์ ศรีเมือง
23 คุณอิทธินันท์ ปาทาน
24 คุณนิวัฒน์ กองแสน
25 คุณจักริน เขียวมูล
26 คุณศรีรัตน์ เรืองศรี
27 คุณวงศ์วริศ กัลยา
28 คุณณัฐวัฒน์ บำรุงนา
29 คุณกฤษณะ กอกขุนทด
30 คุณปฏิพัทธ์ เลี้ยงพงษ์
31 คุณเอกราช เขมวสุธามาศ
32 คุณศราวุฒิ สดพลกรัง
33 คุณอัสลัน เจ๊ะเต๊ะ
34 คุณเฉลิมศักดิ์ เวทานต์ธาดา
35 คุณพนัช สิงห์สนิท
36 คุณเอกภัท เจริญสมัย
37 คุณณัฐกุล สุขสวัสดิ์
38 คุณสฤษดิ์ ซามงค์
39 คุณประทีป เจิมจันทร์
40 คุณไกรศร ศรีโสภา
41 คุณณัฐพงศ์ มีสอาด
42 คุณอรรถพล สุขทอง
43 คุณยุทธชัย นุชาญรัมย์
44 คุณณัฐวัชต์ น้ำพร้า
45 คุณชนาธิป คมคาย
46 คุณฮาซัน เจ๊ะเตะ
47 คุณณัฐพงษ์ วสิษฐ์ธนพล
48 คุณฉัตรวิช บุญไตรย์
49 คุณพีรพัจน์ สมใจ
50 คุณศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์
51 คุณศฤงคาร แขมคำ
52 คุณมงคล สมีน้อย
53 คุณอิสราวัชร์ ฝ่ายคุณวงศ์
54 คุณพิสิษฐ์ ประเสริฐธนชัย
55 คุณปรเมศวร์ มาบพันนา
56 คุณภูมิพัฒน์ ศรีสาครพัฒน์
57 คุณนัชตพงศ์ เฟื่องฟูพวงศ์
58 คุณทินกร เหลาสิงห์
59 คุณตฤณสิษฐ์ วีรตันติวัฒน์
60 คุณสุพัฒชัย ผานาค
61 คุณสุรชัย บุญตา
62 คุณสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
ชื่อ นามสกุล
1 คุณณัฐพงษ์ ชาญช่างทหาร
2 คุณกิตติศักดิ์ วงศ์อนันต์กุล
3 คุณวิรัช วิเศษสินธุ์
4 คุณอริย์ธัช เกียรติชินคุปต์
5 คุณราวี กลิ่นหอม
6 คุณอับดุลตอเละ ดอเลาะ
7 คุณต่อสกุล สกุลสิริชาติ
8 คุณนพวิชญ์ รักชีพ
9 คุณสุวิทย์ ครเกษม
10 คุณวิทยา ดวงเดือน
11 คุณสนธยา ปั่นเอี่ยม
12 คุณอวิรุทธ์ กลิ่นทอง
13 คุณอนันต์ เตียวประยุสกุล
14 คุณคำรณ มุสิจะ
15 คุณรัชพล ภูมิแสนโคตร
16 คุณวัชรพงษ์ สมานทอง
17 คุณซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ
18 คุณสหชาติ สำราญเนตร
19 คุณณฐพล มาฬมงคล
20 คุณจักกพรรษิ์ วงศ์เศวตรัตนา
21 คุณชัยปุระ วัฒนานุสิทธิ์
22 คุณบารมี กลิ่นเทียน
23 คุณอนุพงศ์ สิงห์งาม
24 คุณจิระเดช แสงสง่า
25 คุณธนากร นามเสนาะ
26 คุณศักดิ์ชัย ศิโรรัตนพาณิชย์
27 คุณรัฐพล เหลืองเพชรงาม
28 คุณอัสมิง มะสาแม
29 คุณประพจน์ ทั่งพรม
30 คุณภาวีวัฒน์ ประสิทธิ์วิเศษ
31 คุณซูเพียน สะมะ
32 คุณธรรมรัฐ ศรีเตชะ
33 คุณวิกรม ศุขธณี
34 คุณปรเมศวร์ ฦาชา
35 คุณอนุศักดิ์ นะตา
36 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติธงชัย ฉายะชาติ
37 คุณพิทักษ์ สันทาลุนัย
38 คุณสมพร มัชการ
39 คุณดลยารีด เล๊าะ
40 คุณเลอสรร พามขุนทด
41 คุณสารัช ชำนิศาสตร์
42 คุณชัยวัฒน์ ชมมา
43 คุณฟาดือลี อะนิมะ
44 คุณสุวิทย์ หวัดแท่น
45 คุณธนวัฒน์ เหมเงิน
46 คุณสิทธิศักดิ์ ฆังมณี
47 คุณวีระวัฒน์ ชุ่มวงค์
48 คุณอลงกรณ์ นามวิชัย
49 คุณเอกลักษณ์ คล้ายสุวรรณ
50 คุณณัฎฐพล ไคขุนทด
51 คุณยงยุทธ วัฒนกุล
52 คุณพิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์
53 คุณโกศวัต พารามนต์
54 คุณปวรุตม์ ศรีบุญเกิด
ชื่อ นามสกุล
1 คุณอิสรา คำภากุมภ์
2 คุณบูคอรี นาแว
3 คุณวีระศักดิ์ อินทะวงศ์
4 จ่าสิบเอกวาทิน วักไธสง
5 คุณภควัต มันตะสูตร
6 คุณเจนรบ จันทร์สว่าง
7 คุณวิทยา สง่างาม
8 คุณอนันต์ หละกะเต็ม
9 คุณลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
10 คุณสกนธ์ แสนหาญ
11 คุณเอกชัย เหล็กสิงห์
12 คุณวิรยุทธ คุรุเจริญ
13 คุณวัฒนา ก้องแดนไพร
14 ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทิทา
15 คุณเกียรติ์ตระกูล เลาะผู้ดี
16 คุณธนรงค์ ภู่พัฒน์
17 คุณสราวุธ เสพสุข
18 คุณไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
19 คุณวิวัฒน์ ศรีสุพรรณ
20 คุณศุภกร ฆารดา
21 คุณกษิดิ์เดช เดชวงศ์ญา
22 คุณไกรวายุวุธ เมฆาวาตะอัสนี
23 คุณณัฐภัทร​ สมศรี
24 คุณวรปรัชญ์ ประภัสสร
25 คุณเดชสิทธิ์ โพธิ์พรม
26 คุณณรงค์ แก้วพึ่ง
27 คุณรัชเดช ช่อพยอม
28 คุณคิมหันต์ ดำขำ
29 คุณณภพ น้ำใจดี
30 คุณนรวศักดิ์ กองทอง
31 คุณพรมรักษ์ ศรีอุดร
32 คุณวัชรินทร์ อองเจียรี
33 คุณอดุลย์ ส่างกานโหย่ง
34 คุณอริยะ งามสะอาด
35 คุณธงทิว ศรีสมบัติ
36 คุณสุรีย์พร หรือนรินทร์
37 คุณพิษณุ ชวนอยู่
38 คุณวศวนาถ ผงทอง
39 คุณเจริญ โนวิน
40 คุณชยพล อินทรศักดิ์เดช
41 คุณพุทธิพงษ์ ดาราย
42 คุณธนากร มีสง่า
43 คุณวีระ น้อยจ้อย
44 คุณสิทธิชัย แก้ววังอ้อ
45 คุณนรากร ศิริสำราญ
46 คุณสิทธิศักดิ์ พิมพ์สอน
47 คุณอัครพล อัครวรรณ
48 คุณสุริโย กัณหาชาลี
49 คุณปีติจัง เอี่ยมพิพัฒน์
50 คุณจิรานุวัฒน์ คล้ายขำ
51 คุณสมลักษณ์ รุจิเพชร์
52 คุณเอกวัฒน์ ทองวิสูง
53 คุณอัฐชา ด้วงประเสริฐ
54 คุณณรงค์ฤทธิ์ ขุนดำ
55 คุณปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ
56 คุณอัชวิน นันทคำภิรา
57 คุณวิโรจน์ พรมบุตร
58 คุณนิธิศ    ไหมวัด
59 ว่าที่ร.ต.สะท้านเดช นามมนตร๊
ชื่อ นามสกุล
1 คุณกรเอก สารฤทธิ์
2 คุณนิติศาสตร์ คำปลิว
3 คุณศุภชัย นัดสันเทียะ
4 คุณบุญเลิศ เกียรติเอี่ยม
5 คุณปรินทร สัทธะประโคน
6 คุณจำรัส แสงอินทร์
7 คุณศิริวุฒิ หารสุวรรณ
8 คุณอุกฤษฏ์ ชำนิกุล
9 คุณมนตรี สุขสบาย
10 คุณจีระยุทธ จันทรวรรณะ
11 คุณวีระวัฒน์ ศรีจำรัส
12 คุณณัฐพล ทับวิเศษ
13 คุณอภินันท์ วาระสิทธิ์
14 คุณวรเนตร ต่อเนื่อง
15 คุณเจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
16 คุณซารายูดิน มะยูโซะ
17 คุณอภิสิทธิ์ ผิวเรือง
18 คุณรือสันต์ สุวรรณทา
19 คุณเพียรชนะ สิงห์สังข์
20 คุณนัฎฐวุฒิ จี๋คีรี
21 คุณพร้อมพงศ์พรรณ บุญราช
22 คุณวีรฤทธิ์ พรมตัน
23 คุณณัฐวร พรหมจันทร์
24 คุณนนทนันท์ จันทรภูมิ
25 คุณจรรญพร ยาติการ
26 คุณวีระพันธ์ บุษบงค์
27 คุณวิทยา บุษผล
28 คุณสุขประเสริฐ เนื่องจำนงค์
29 คุณวิเชียร รุ่งวัฒนภักดิ์
30 คุณนวัฒน์ธัม จันทนุปาน
31 คุณอธิชา มีสิทธิ์
32 คุณจารุวัฒน์ ยอดชู
33 คุณนพกร พุทธสิมมา
34 คุณเรืองโรจน์ กลิ่นหอม
35 คุณวรยุทธ์ เจริญเดช
36 คุณวิศว จันทประสพสุข
37 คุณสนธยา งามแยะ
38 คุณวิชัย สุจดา
39 คุณจักรพันธุ์ ก๋าแก้ว
40 คุณทีปพัฒน์ พรหมวงศ์
41 คุณอนุรัตน์ จันทะเกิด
42 คุณทรงศักดิ์ มลาวรรณ
43 คุณYusuf Adebiyi Azeez  
44 คุณชัยเดช คงประสพ
45 คุณศานิตย์ รอดโพธิ์ทอง
46 คุณเชาวลิต อุปแก้ว
47 พ.จ.ต.ธราดล จันทจิตร
48 คุณธีรศักดิ์ สุทธา
49 คุณภูวดล ดำริห์กิจ
50 คุณทศพร เกื้อคลัง
51 คุณผัดดี อินต๊ะเทพ
52 คุณวัฒนา โตอ่วม
53 คุณกมลวัฒน์ คล้ายทอง
54 คุณวรนารถ ช่วยเวช
55 คุณกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์
56 คุณเลิศชาย ใจทัด
57 คุณเอกนรินทร์ สิทธิผล
58 คุณวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร
59 คุณจิรวัฒน์ ปัญญาพัฒนาภรณ์
60 คุณสิทธิชัย จินดาโสม

รายละเอียดในการทำ Workshop : การร่วมกันเขียนหลักสูตรหรือแบบฝึกสอนสำหรับเด็กช่วงอายุ 7-10 ปี

ชื่อ นามสกุล
1 คุณปรเมศวร์ กันกา
2 คุณปิยะพงศ์ ศรีมุข
3 คุณประดิษฐ์ ทองคำ
4 คุณมาโนช คงเมือง
5 คุณณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง
6 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ทอง
7 คุณฐกลพัฒน์ อาสาชัยธนานนท์
8 คุณจักรี นาเม็ง
9 คุณณรงค์พล นามโคตร
10 คุณวิเชียร ชมชื่น
11 คุณวีรภัทร บุญกอบ
12 ว่าที่ร.ต.นัฐพงษ์ ไชยวงค์
13 คุณพิเศษ ปลื้มจิตร
14 คุณฉัตรปกรณ์ ยินดีรัมย์
15 คุณสกุลชัย ช่างนาวา
16 คุณรัฐราชภูมิ มูลพงษ์
17 คุณสมเพชร ภิมายกุล
18 คุณณวพล จิตตรีมิตร์
19 คุณกิตติกานต์ นภากร
20 คุณทองเปลว หีบทอง
21 คุณสมชาย บุญท้าวแก้ว

รายละเอียดในการทำ Workshop : การร่วมกันเขียนหลักสูตรหรือแบบฝึกสอนสำหรับเด็กช่วงอายุ 14 ปีขึ้นไป

ชื่อ นามสกุล
1 คุณณัฐพงษ์ ชาญช่างทหาร
2 คุณกิตติศักดิ์ วงศ์อนันต์กุล
3 คุณวิรัช วิเศษสินธุ์
4 คุณอริย์ธัช เกียรติชินคุปต์
5 คุณราวี กลิ่นหอม
6 คุณอับดุลตอเละ ดอเลาะ
7 คุณต่อสกุล สกุลสิริชาติ
8 คุณนพวิชญ์ รักชีพ
9 คุณสุวิทย์ ครเกษม
10 คุณวิทยา ดวงเดือน
11 คุณสนธยา ปั่นเอี่ยม
12 คุณอวิรุทธ์ กลิ่นทอง
13 คุณอนันต์ เตียวประยุสกุล
14 คุณคำรณ มุสิจะ
15 คุณรัชพล ภูมิแสนโคตร
16 คุณวัชรพงษ์ สมานทอง
17 คุณซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ
18 คุณสหชาติ สำราญเนตร
19 คุณณฐพล มาฬมงคล
20 คุณจักกพรรษิ์ วงศ์เศวตรัตนา

รายละเอียดในการทำ Workshop : การร่วมกันเขียนหลักสูตรหรือแบบฝึกสอนสำหรับเด็กช่วงอายุ 11-14 ปี

ชื่อ นามสกุล
1 คุณอิสรา คำภากุมภ์
2 คุณบูคอรี นาแว
3 คุณวีระศักดิ์ อินทะวงศ์
4 จ่าสิบเอกวาทิน วักไธสง
5 คุณภควัต มันตะสูตร
6 คุณเจนรบ จันทร์สว่าง
7 คุณวิทยา สง่างาม
8 คุณอนันต์ หละกะเต็ม
9 คุณลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
10 คุณสกนธ์ แสนหาญ
11 คุณเอกชัย เหล็กสิงห์
12 คุณวิรยุทธ คุรุเจริญ
13 คุณวัฒนา ก้องแดนไพร
14 ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทิทา
15 คุณเกียรติ์ตระกูล เลาะผู้ดี
16 คุณธนรงค์ ภู่พัฒน์
17 คุณสราวุธ เสพสุข
18 คุณไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
19 คุณวิวัฒน์ ศรีสุพรรณ
20 คุณศุภกร ฆารดา
  1. หมายเหตุ:
    1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาในการจัดรุ่นจากรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
  2. 2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการของทางบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  3. 3. เลขลำดับของตัวสำรองไม่มีผลต่อการพิจารณาในการคัดเลือก

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

ผู้เข้าอบรมสามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึง 18:00 น. ของวันเวลาในแต่ละรุ่น และต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้

1

ใบรับรองแพทย์

2

เอกสารใบรับรอง

เอกสารใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่

3

บัตรประชาชน

4

ชุดแต่งกาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเตรียมกางเกง และรองเท้าที่เหมาะสมกับการฝึกภาคปฎิบัติ

สถานที่การฝึกอบรม และการเดินทาง

สถานที่ฝึกอบรม : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ถ้าเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่หมอชิต หรือหน้าตลาดกิ่งแก้ว บางนา (แจ้งกับคนขับรถตู้ไป "สนามพัฒนากอล์ฟ" โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 05:00 น จนถึง 19:00 น ติดต่อ 081-209-5752 )

สถานที่ฝึกอบรม : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท

99/89 หมู 9 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

TOP