ตามที่ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มีการยื่นซองประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 80 คัน ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการจัดหารถยนต์เช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า ประจำปี 2563 ได้พิจารณาเปิดซองประกวดราคาจากผู้ยื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ซึ่งจากการเปิดซองประกวดราคาของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วนั้น คณะกรรมการจัดหารถยนต์เช่าทดแทนฯได้พิจารณาแล้วราคาจาก บริษัท  ตะวันแดงโลจีสติกส์ จำกัด เป็นราคาที่เหมาะสม จึงลงมติให้การจัดหารถยนต์เช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า ประจำปี 2563 เป็นอันสิ้นสุด

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน  2563

 

ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด 

หนังสือประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกผู้ยื่นซองประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประจำปี 2563