รางวัลสำหรับผู้ชนะในการแข่งขัน Carabao e-Sports 2017

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 1

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ รวม 7 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วชมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกคัพ (คาราบาวคัพ) 2017-2018 นัดชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 180,000 บาท รวมมูลค่า 230,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2528

2. รางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ รวม 7 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วชมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกคัพ (คาราบาวคัพ) 2017-2018 นัดชิงชนะเลิศ รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 180,000 บาท ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิงการบิน ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน รถโดยสาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว ค่าอาหาร 12 มื้อ พร้อมตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล รางวัลแพ็คเกจนี้ ไม่รวมค่าทำพาสสปอร์ต ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิปพนักงานขับรถ ผู้ที่เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และส่งหนังสือเดินทางให้ บริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

3. สำหรับรายการแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางจำนวน 2 ท่าน โดยหนึ่งในผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ที่ชนะเลิศการแข่ง จากรายการ Carabao e-Sports 2017 เท่านั้น ไม่สามารถ เปลี่ยน โอน หรือ จำหน่ายสิทธิ์การเดินทางให้แก่ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถ เปลี่ยน แลก ทอน ของรางวัลทั้งหมด เป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้ที่เดินทางไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเดินทาง และ/หรือ ไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือ ออกประเทศอังกฤษ

กดติดตามข่าวสาร

TOP