เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ญ.ศิริวรรณ จันทร์วงศ์ ร.ร.นิคมลำนารายณ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
  ด.ญ.สุวิมล จอดสันเทียะ ร.ร.บ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง นครราชสีมา
  ด.ญ.ศิริกาญจน์ ชาติชาย ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ คำป่าหลาย เมือง มุกดาหาร  
  ด.ญ.บัณฑิตา พงษ์เจี่ย ร.ร.วัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ดอนยายหอม เมือง นครปฐม
  ด.ญ.วศินี สอาด ร.ร.บ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
กุมภาพันธ์ ด.ญ.ปัทมา รุ่งแจ้ง ร.ร.วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
  ด.ญ.ปัทมพร เพชรบูรณิน ร.ร.บ้านนามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
  ด.ญ.แพรวา ไกยสวน ร.ร.วัดหลักสองราษฎร์บำรุง หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
  ด.ญ.ณัฐติกา จรูญเชียรมหกุล ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี  
  ด.ญ.ณัฐธิดา พินมี ร.ร.บ้านนาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น แพร่
มีนาคม ด.ญ.จันทิรา สมจันทร์ ร.ร.บ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  ด.ญ.ฐิติวรดา บุญถ่าน ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด ดงแดง เมือง ร้อยเอ็ด
  ด.ญ.ศศิวิมล นิ่มอนงค์ ร.ร.วัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
  ด.ญ.เสาวลักษณ์ หมายมั่น ร.ร.เทศบาลวัดสวัสติการาม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
  ด.ญ.สุดา วิเทศสุขสม ร.ร.บ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด ตาก  
เมษายน ด.ญ.ยลธิดา ธนาคุณ ร.ร.บ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร  
  ด.ช.พิตตินันท์ สมหารวงค์ ร.ร.บ้านท่าวิเศษ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  ด.ญ.ณัฐนิชา สงกุมาร ร.ร.บ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.พรชิตา คณะพันธ์ ร.ร.วัดโป่งตามุข หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
  ด.ญ.กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
พฤษภาคม ด.ญ.ฐิตาภา มูสิกนันท์ ร.ร.อนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง  
  ด.ญ.ศุภธิดา ศรชัย ร.ร.บ้านน้ำโฉ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
  ด.ญ.กนกภรณ์ กาวีจันทร์ ร.ร.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ห้วยอ้อ ลอง แพร่
  ด.ญ.รุ่งอรุณพร ทรายหมอ ร.ร.บ้านแหลว-นาล้อม สันทราย แม่จัน เชียงราย  
  ด.ญ.สุรีย์นิภา ชานันโท ร.ร.บ้านท่าบ่อยาง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี  
มิถุนายน ด.ช.คณิศร จองดี ร.ร.บ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
  ด.ช.ภัทรวิทย์ อุ่นกำเนิด ร.ร.บ้านลำภูรา ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
  ด.ญ.ขวัญมนัส พูลสุข ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม ชุมพร
  ด.ญ.ฐิตาภา มหาพรหม ร.ร.วัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
  ด.ญ.ศิรประภา สังเกต ร.ร.วัดเขาสมอคอน เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
กรกฏาคม ด.ญ.อรอุมา แอบทิพย์ ร.ร.วัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์  
  ด.ญ.สุนิสา กันภัย ร.ร.วัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
  ด.ญ.พิชชาภา เพชรโสม ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม ชุมพร  
  ด.ญ.สุชาดา สุพรรณ์ ร.ร.บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
  ด.ญ.ฐิติกานต์ ก้านแสง ร.ร.บ้านเขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
สิงหาคม ด.ช.ธนพัฒน์ เกิดติ่ง ร.ร.บ้านหนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  
  ด.ญ.นิจจารีย์ เกสรนุชมณี ร.ร.บรรพตวิทยา ปอ เวียงแก่น เชียงราย
ด.ญ.กัญญาณัฐ อัมพานนท์ ร.ร.พระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมือง ชลบุรี
  ด.ญ.วรัทญาภรณ์ สุวรรณจักร ร.ร.หนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมือง อุดรธานี  
  ด.ญ.สุกานดา นุสิทธิ์ ร.ร.บ้านทรายแดง ทรายแดง เมือง ระนอง  
กันยายน ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลปีก ร.ร.วัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
  ด.ญ.กิตยาภรณ์ แสงเพ็จ ร.ร.บ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
  ด.ญ.ปริ่มลดา บุญไมย์ ร.ร.ชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก  
  ด.ญ.อัจจนา โกศล ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.อรวรรณ ไชยโกฏิ ร.ร.บ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี  
ตุลาคม ด.ญ.สกุลชนบ จันทร์กลาง ร.ร.เคหะประชาสามัคคี สุรนารี เมือง นครราชสีมา
  ด.ช.สหกิจ วณิชชากรพุฒิ ร.ร.วัดบ้านบน ม่วงหัก พหุหะคีรี นครสวรรค์
  ด.ญ.โชติกา บุญมาก ร.ร.หนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
  ด.ช.ณิชกุล ทิพย์รักษ์ ร.ร.หนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
  ด.ช.ธนณัฐ ทุมภู ร.ร.บ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฏร์สามัคคี) ห้วย ปทุมราชวงคำ อำนาจเจริญ  
พฤศจิกายน ด.ญ.ปุญญพัฒน์ สุดนอก ร.ร.บ้านเขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง  
  ด.ญ.ญนันทญา วงศ์ยะมะ ร.ร.วัดจันทน์ ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
  ด.ญ.ณัฐพร สุขศรี ร.ร.อนุบาลชัยนาท นางลือ เมือง ชัยนาท
  ด.ญ.วรัทยา แก้วสำโรง ร.ร.อนุบาลตาดควัน ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
  ด.ญ.อาตา มาเยอะ ร.ร.บ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ เมือง เชียงราย
ธันวาคม ด.ช.ชลพัทธ์ อยู่ยืด ร.ร.วัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
  ด.ญ.ฐิตาภรณ์ มาเย็น ร.ร.วัดโพธิมงคล สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
  ด.ญ.สุชาดา กล่อมเสือ ร.ร.วัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง

 

ประกาศผลรางวัลปี 2562 ประกาศผลรางวัลปี 2560