เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ช.เตชินท์ ตันติอำไพ ร.ร.วัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
  ด.ญ.ศดานันท์ ประชุมของ ร.ร.นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
  ด.ญ.ณัฐณิชา  แซ่โกว ร.ร.บ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)  นายาง ชะอำ เพชรบุรี
  ด.ญ.กนกวรรณ คงเพชร ร.ร.บ้านพุคาย ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
  ด.ช.พัสกร ตรีพาทย์  ร.ร.วัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี
กุมภาพันธ์ ด.ญ.พุทธิชา ไชยวุฒิ ร.ร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
  ด.ญ.สุจิวรรณ นิยมสุข ร.ร.บ้านห้วยแก้ว บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
  ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ปริละออง ร.ร.บ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง  
  ด.ญ.แพรวา ถาบู้ ร.ร.บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่
  ด.ญ.นวลวรรณ เงินยิ่งสุข ร.ร.วัดสระแก้ว ในเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา
มีนาคม ด.ญ.วรัชยา สุดสม ร.ร.บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
  ด.ญ.ปาริตา ยศอ่อน ร.ร.บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
  ด.ญ.ฐิติชญา ลอยวานิชย์ ร.ร.บ้านทุ่งหลวง ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
เมษายน ด.ญ.ปกิตตา ยังแก้ว ร.ร.บ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.ธนัชชา นะธี ร.ร.หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
  ด.ช.กุลโรจน์ คำศรี ร.ร.บ้านเปือย โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
พฤษภาคม ด.ญ.ธัญชนก สนเถ็ง ร.ร.บ้านเจียรพัฒนา สะตอ เขาสมิง ตราด
  ด.ญ.กุลภัสสร์ ทองสุข ร.ร.บ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี  
  ด.ช.ศุภกานต์ ธรรมชัย ร.ร.วัดโพธาราม แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
กรกฏาคม ด.ญ.ศศิกานต์  ช่วยชนะ    ร.ร.ตาขุน   เขาวง   บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี  
  ด.ญ.อันธิกา  ทับสุข    ร.ร.บ้านท่าสะตือ  แก่งดินสอ  นาดี  ปราจีนบุรี
 
  ด.ช.พัชรพล  อภิโล   ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง   แม่ปั๋ง  พร้าว เชียงใหม่
  ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ประเสริฐสังข์   ร.ร.บ้านเชียงกรม  นาม่วง  ประจักษ์ศิลปาคม  อุดรธานี
  ด.ช.ปิยวัฒน์  ขุนไกร   ร.ร.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ  สาขาบ้านควนเขียว  ปลายพระยา  ลายพระยา กระบี่  
สิงหาคม ด.ญ.บัณฑิตา เพ็ชรแก้ว ร.ร.บ้านห้วยไทร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง    
  ด.ญ.รัตนาวดี นวลศรี ร.ร. วัดเเตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนน เขาชัยสน พัทลุง    
  ด.ญ.วราพร สุขวงค์ ร.ร.คำเมยราษฏร์พัฒนา นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์  
  ด.ญ.วาสนา น้ำใจดี ร.ร.บ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี    
  ด.ญ.สุภาสิตา ตุลาภิรมย์ ร.ร.วัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก    
กันยายน ด.ญ.อภิชญา ใจวุฒิ ร.ร. บ้านท่าวิเศษ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย    
  ด.ญ.ณัฐนันท์ อายุเจริญดี ร.ร.นารีวิทยา คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี  
  ด.ญ.มอส นำแก้ว ร.ร.บ้านแหลว-นาล้อม สันทราย แม่จัน เชียงราย    
ตุลาคม ด.ญ.ภคินี โพธิ์บุบผา ร.ร.หนองแวงบึงงาม บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด    
  ด.ญ.นวพร ไกรสินธุ์ ร.ร.วัดหัวตะพาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท    

 

  ประกาศผลรางวัลปี 2561