เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ญ.บัวสวรรค์ บู่อินทร์ ร.ร.บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
  ด.ญ.รมยชลี  ทองหลาง ร.ร.มณีอนุสรณ์ศึกษา ในเมือง เมือง ขอนแก่น
  ด.ช.คำมูล  อาตาป้า ร.ร.บ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ ด.ญ.พิมพ์พรภัทร เนาวิรัตน์ ร.ร.บ้านนาพง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย  
  ด.ช.ณัฐวงศ์ จีระศักดิ์สิทธิกุล ร.ร.บ้านวังลึก นาพูน วังชิ้น แพร่  
  ด.ญ.สโรชา ไม้หอม ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร  
  ด.ญ.ปาริชาติ ตั้นชีวะวงศ์ ร.ร.อนุบาลนนทบุรี ท่าอิฐ เมืองนนทบุรี นนทบุรี  
  ด.ญ.สฺธินี พันดา ร.ร.บ้านท่าม่วง หนองลาด เมือง สกลนคร  
มีนาคม ด.ญ.ปณิชชยา ศิริสงค์ ร.ร.บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร  
  ด.ญ.พิชญ์สินี ปราบภัย ร.ร.บ้านบ่อน้ำผุด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี  
  ด.ญ.ศุภิสรา ลาภา ร.ร.วัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์  
  ด.ญ.กชพร มะลิซ้อน ร.ร.พร้อม อ่อนนุช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร    

 

  ประกาศผลรางวัลปี 2562