เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ญ.บัวสวรรค์ บู่อินทร์ ร.ร.บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
  ด.ญ.รมยชลี  ทองหลาง ร.ร.มณีอนุสรณ์ศึกษา ในเมือง เมือง ขอนแก่น
  ด.ช.คำมูล  อาตาป้า ร.ร.บ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ ด.ญ.พิมพ์พรภัทร เนาวิรัตน์ ร.ร.บ้านนาพง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
  ด.ช.ณัฐวงศ์ จีระศักดิ์สิทธิกุล ร.ร.บ้านวังลึก นาพูน วังชิ้น แพร่
  ด.ญ.สโรชา ไม้หอม ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
  ด.ญ.ปาริชาติ ตั้นชีวะวงศ์ ร.ร.อนุบาลนนทบุรี ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
  ด.ญ.สฺธินี พันดา ร.ร.บ้านท่าม่วง หนองลาด เมือง สกลนคร
มีนาคม ด.ญ.ปณิชชยา ศิริสงค์ ร.ร.บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
  ด.ญ.พิชญ์สินี ปราบภัย ร.ร.บ้านบ่อน้ำผุด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.ศุภิสรา ลาภา ร.ร.วัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
  ด.ญ.กชพร มะลิซ้อน ร.ร.พร้อม อ่อนนุช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
กรกฏาคม ด.ญ.ศิริวรรณ  รุ่งเรือง ร.ร.บ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
  ด.ญ.พิไลวัลย์  คุณนาม ร.ร.บ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  ด.ญ.พิชญาภา กล้าถิ่นภู ร.ร.บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
  ด.ช.เธียรวิชญ์ ศรีสุข ร.ร.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
  ด.ญ.นงนภัส วัฒนะอุดมวงศ์ ร.ร.พระหฤทัยสวรรคโลก ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
  ด.ญ.จารุหทัย เกษาอาด ร.ร.บ้านเนินพัฒนา กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
  ด.ญ.สุกัญญา วันดี ร.ร.บ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
สิงหาคม ด.ญ.ณรินทร์ทิพย์ แก้วประสงค์ ร.ร.บ้านท่าไคร ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
  ด.ช.วริทธิ์ธร สิงห์คาร ร.ร.วัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับเเล อุตรดิตถ์
  ด.ช.ถิร ปานม่วง ร.ร.บ้านดงมัน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
  ด.ญ.สุมิตา พุทไธสง ร.ร.บ้านหัวดงยาง นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
  ด.ญ.ทิพวรรณ ก้อนดินจี่ ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า ดงมะไฟ เมือง สกลนคร
  ด.ญ.จารุวรรณ สีใส ร.ร.วัดไตรรัตนาราม ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
กันยายน ด.ญ.วสุนธรา ต.ประดิษฐ์ ร.ร. อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
  ด.ญ.รุจิรัตน์ หินซุย ร.ร. บ้านละลมโพธิ์ พุดซา เมือง นครราชสีมา
ตุลาคม ด.ญ.ลักษมณ ท้าววัฒนากุล ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
  ด.ญ.ภัทรวดี ห่อคำ ร.ร.คลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
  ด.ช.อดิศักดิ์ แสนสิ่ง ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมือง มุกดาหาร

 

  ประกาศผลรางวัลปี 2562