โดยเล่าเรื่องของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง หรือสร้างคุณค่าในตำบลของหนู
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก


  • เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ “ของดีประจำตำบลของหนู” 300 – 400 คำ ด้วยลายมือของตัวเอง
  • ระบุชื่อ – นามสกุล ระดับการศึกษา ครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาภาษาไทย ที่อยู่ของโรงเรียน
    และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตราประทับของโรงเรียน
  • ส่งผลงานเรียงความได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563
  • ส่งตู้ปณ.1112 ปณฝ. สีลม กรุงเทพ 10504 วงเล็บมุมซองว่า “ตำบลของหนู”
  • ประกาศผลเรียงความที่ชนะเลิศครั้งสุดท้าย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง www.carabao.co.th
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 636 6111 (ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ “ตำบลของหนู” )
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด