ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 4 คัน ตามสภาพปัจจุบันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาซื้อ ตามประกาศ เรื่องจำหน่ายรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองประกวดราคา (DCM) ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคา ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (“ประกาศฯ”) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์เก่า (“คณะกรรมการฯ”) ได้มีเปิดซองประกวดราคาและพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาแล้ว เห็นชอบให้จำหน่ายรถยนต์ แก่ คุณอนุวัฒน์  พิลา ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด และจะได้จัดทำสัญญากันต่อไป

ประกาศไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด

หนังสือประกาศ แจ้งผลประกวดราคาการจำหน่ายรถเก่าตามสภาพ